هدف ما از ایجاد راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات نه تنها از بین بردن نیروهای انسانی نیست بلکه دانش خود را بصورت قابل درک در اختیار همگان قرار خواهیم داد ، تا مشکلات کاری را آن طور که خود می پسندند برطرف نمایند.


پیامک صوتیتبلیغات تلفنی


نظرسنجی تلفنی

سامانه اتوماسیون کتابخانه - کد صفحه : 52

 ‌سامانه مدیریت کتابخانه ‌کیمیا

 لیست اعضایـی كه مدت عضویت آنها به پایان رسیده است

امكـان تعریـف كاربـران متفاوت با سطـح دسترسی مختلف

امكان پیغام دادن به كاربر در صورت دیركرددر تحویل كتاب

فهرست نویسی انواع مدارک مانندکتاب، مقاله، پایان نامه و...

 

قابلیت تعریف پدیدآورندگان (مولفین، مترجمین و ...) اسناد

قابـلیت تـعـریف اعـضـاء و ویــرایـش و جستـجـوی آنهـا

مكـان امانت سپردن همزمان یك یا چندین اسناد به اعضاء

اعمـال محـدودیـت دسـترسـی به بخش های نـرم افزار

قـابـلیـت رزرو اسـنـاد تـوســط اعــضـاء و پـرسـنـل

محاسبه جرایم دیركرد، مفقودی به اسنادبه صورت خودكار

 قـابـلـیـت تـعـریـف چـنـدیـن كـتـابــخـانـه

قابلیت تعـریف گروههای عضـویت و تعـیین هزینه عضویت و تعداد كتب دریافتی و جریمـه های هر یك از این گروهها.

امكان جستجوی ساده و پیشرفته اسناد كتابخانه برحسب (موضوع، عنوان، نویسنده و...)از طریق اینترنت و اطلاعات آنها

قـابل اتصـال به باركد خوان انتخاب کاربر می باشد. 

قـابل اتصـال بـه سـامـانـه پیـامـک کـیمیـا

 لیبل بارکد

کاغذهای A4 که شامل 35 قطعه برچسب جهت ثبت بارکد می باشد.

ارائه انواع گزارشات چاپی و نمودارهای آماری:

لیست كتب، مقاله، روزنامه و... در امانت.

لیست كتب در اختیار هر عضو خاص 

لیست جریمه های اعضا.

لیست اعضای دارای نقص مدرك.

لیست اعضایی كه مدت عضویت آنها به پایان رسیده است. لیست انتظار اعضاء. 

 اتوماسیون کتابخانه سیستمی است شامل نرم افزار و تجهیزاتی مانند بارکد اسکنر و دستگاه کتابخانه کـه هـدف از آن مـکانـیـزه کـردن فـرایـنـد کتـابـداری اسـت. نــرم افـزار کـتـابـخـانـه شـامـل 2 بـخـش مـدیـریـت سـیـسـتـم و اعـضـاء مـی‌بـاشـد. بـخـش مـدیـریـت ایـن نـرم‌افـزار، یـك سـیـسـتـم یـكـپـارچـه خـدمـات كـتــابـخـانـه بـه مـنـظـور سـامـاندهـی به كتب، پایان نامه‌ها، مقالـه‌ها از طریـق فهرست نویـسی آنها می‌باشد.كـه در نـتـیـجـه آن، دسـتـرسـی اسـنـاد مـذكـور از طـریـق جـسـتـجـوی آنها فـراهم می‌شود. كلیه اطلاعات پایه، لازم و ضروری اعم از مشخصات اعضاء، كتب، پایان نامه ها و مقالات وارد سیستم می‌شود. 

بـخـش اعـضـاء، قـابـلـیـت رزروكـتـاب، جـسـتـجـوی كـتـاب، مشـاهـده لـیـسـت كتابـهـای موجـود، درخـواسـت سـنـد جـدیـد و در صـورت عـدم وجـود آن سـنـد و ... را دارد.